TJA-342 UHF Antenna

UHF (450-470 MHz) “Stubby” Antenna, Male SMA

Description

TJA-342 UHF Antenna

TJA-342 UHF (450-470 MHz) “Stubby” Antenna, Male SMA

Compatible With: TJ-3000TP-5000TP-8000TP-8000R